Privacy Policy and Terms and Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА thebucket.bg

Настоящиите Общи условия уреждат отношенията между Търговеца „Да Бъкет” EООД, ЕИК 205163494, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, 252 и Потребителите, възникнали по повод използването на Сайта thebucket.bg, включително във връзка със сключените помежду им договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите от Търговеца стоки.

Търговецът предоставя възможност на Потребителя да закупува предлаганите от него стоки, посредством използване на електронния магазин в сайта thebucket.bg, съгласно настоящите Общи условия. Чрез натискане на всеки бутон, изображение или линк, поместени на Сайта thebucket.bg, Потребителят приема и се съгласява с настоящите Общи условия, като се задължава да ги спазва. С ползването на сайта, Потребителят декларира, че е дееспособен да се обвърже с Общите условия, съответно да бъде страна по договор за покупко-продажба от разстояние на предлаганите в Сайта стоки и да бъде валидно обвързан с посочените от Търговеца условия на тези сделки.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ САЙТА

Сайтът е онлайн платформа, посредством която Търговецът предоставя възможност на Потребителите да закупят предлаганите от него стоки, съгласно правилата на настоящите Общи условия. Информационните услуги, предоставяни чрез Сайта, както и регистрацията, са безплатни и свободни за Потребителите. При склюване на договор за покупко-продажба от разстояние Потребителите заплащат единствено продажната цена на закупените от тях Стоки и допълнителните разходи, свързаните с доставката и избрания метод на плащане, както е посочено в Сайта. Търговецът публикува на Сайта следната информация относно предлаганите от него стоки, която е достъпна до всички Потербители, а именно:

– посочване на основните характеристики на стоките, описание и изображение;

– продажна цена, без включени допълнителните разходи, посочени по-горе;

– информация за начините на плащане и доставка на стоките;

– правото на отказ на Потребителя от договора и условията за неговото упражняване

– условията за връщане на стоката, съгласно действащото законодателство; 

– всяка друга информация, изискуема от Търговеца, съгласно действащото законодателство. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Сайтът предоставя свободна и безплатна възможност на всеки Потребител да създаде свой потребителски профил, чрез който да закупува предлаганите от Търговеца стоки.  Потребителите, желаещи да създадат свой профил, могат да се регистрират в Сайта като попълнят електронната регистрационна форма.

В резултат на регистрацията, се създава профил на Потребителя, чрез въвеждане в полето „Вход за клиенти” на потребителско име и парола, посочени от него в регистрационната форма. 

При извършване на своята регистрация, всеки потребител се задължава да предоставя коректно верни и актуални данни и се задължава при промяна, своевременно да актуализира данните, посочени при регистрацията си. В случай, че Потребител предостави неверни, чужди и/или неактуални данни, Търговецът има право да откаже регистрация или съответно да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията му и достъпа до създадения потребителски профил. 

Потребителят носят пълна отговорност, както за опазването на своите данни за достъп до създадения профил, така и за всички действия, извършени чрез личния му потребителски профил в Сайта, независимо дали са извършени от него или от трети лица.

Търговецът не носи отговорност в случаите на осъществен достъп, включително неправомерен такъв, от трети лица до личния профил на Потребителя, както и за извършените по този начин действия. Всички извършени в тези случаи поръчки и сделки от разстояние чрез потребителски профил, ще се считат за валидни от Търговеца и за извършени от Потребителя-притежател на профила, поради което ще обвързват последния с условията, при които са извършени/сключени, в съответствие с настоящите Общи условия. 

 

ПОРЪЧКА. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

За да закупи избрания от него артикул, Потребителят извършва поръчка чрез натискане на бутона „Купи” и предоставяне на своето име, фамилия, актуален адрес за доставка, електронен адрес, телефон за контакт. При извършване на поръчката, Потребителят се задължава да предостави коректно верни и актуални данни. В случай, че Потребител предостави неверни, чужди и/или неактуални данни, Търговецът има право да откаже приемането на поръчката. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своите данни и за коректното им предоставяне.

Поръчката се счита за приета, ако въведените от Потребителя данни са валидни и пълни, за което последният получава електронно писмо за потвърждение на посочения от него електронен адрес, съдържащо поръчаната стока, номера на поръчката, датата и часа, в които е направена поръчката, както и информация за срока и начина, при които ще бъде извършена доставката.

На сайта на търговеца ще са актуални и артикули с предварителна заявка, за които изрично е отбелязано, че не са налични в момента, но ще бъдат изработени в посочения срок и при посочените  условия. Всеки такъв артикул е отбелязан  сайта с „BY ORDER“. С натискането на бутона „Купи“ потребителят приема тези срокове и условия. Поръчките, извършени чрез Сайта по реда на настоящите Общи условия, се приемат денонощно. Приетата поръчка се опакова по подходящ начин и се изпраща по куриер/поща към посочения от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон, съдържащ информация за изпращането й до Потребителя. След успешно извършване на поръчката, Потребителят има право да се откаже от нея, без да посочва причина за това. Отказ на поръчка може да бъде направен в срок до 2 (два) часа след получаване на потвърждението и, по телефона или чрез имейл до посочения в Сайта електронен адрес за връзка с Търговеца. Отказът от поръчка се счита за валиден, само ако Потребителят е предоставил номера на направената поръчка, както и телефонния номер, имената и електронния адрес, с които е извършил поръчката, или съответно с които се е регистрирал в Сайта, ако поръчката е извършена посредством регистриран профил. Отказ от поръчка, направен след срока по предходната точка, не произвежда действие. Когато поръчката е отказана, след като Търговецът е предприел действия по изпращане на стоката, Потребителят трябва да му възстанови направените разноски. При надлежно упражнено право на отказ от поръчка, когато Потребителят вече е заплатил същата, платената от него сума се възстановява от Търговеца посредством използваното от Потребителя при заплащането й платежно средство, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на отказа.

С приемане на направената по реда на настоящия раздел от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за покупко-продажба от разстояние при обявените на Сайта условия, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на поръчаните стоки, а Търговецът да му достави същите посредством избрания от Потребителя начин на доставка и съобразно настоящите Общи условия. 

 ДОСТАВКА 

– Доставката на поръчката се извършва само за успешно приети поръчки, на точния адрес, посочен от Потребителя, по избрания от него начин, лично или на посочено от него трето лице, в достатъчен според обстоятелствата срок и със съответните придружителни документи, удостоверяващи предаването и приемането й от получателя. 

– Доставка може да бъде отказана, поради некоректно посочен адрес или адрес, посочен по начин, който не позволява да бъде установен точния адрес на Потребителя. 

– С извършване на поръчката, Потребителят се съгласява и задължава да заплати доставката на поръчаните стоки, съгласно цени, публикувани на Сайта thebucket.bg.

– Потребителят изрично се съгласява, че доставката ще се извършва в часови интервали за работа  на съответната куриерска фирма и при следните срокове и условия:

Стандартна доставка на готови изделия за цяла България /изпращане от 2 до 5 работни дни/ – 0 лв

  • Възможна е промяна в сроковете на доставка при поръчки по време на национални празници, форсмажорни условия или промяна в условията за доставка на куриерската фирма.
  • Поръчки, постъпили в неработни или официални дни се обработват в първия възможен работен ден

За изделия изработвани по поръчка важат същите срокове и условия за доставка, като времето за изработка на артикулите се добавя към сроковете за доставка и се уговаря индивидуално в момента на поръчката.

– Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес в срока на доставката, в които случаи условията и начините на получаването на стоката ще бъдат определени в зависимост от общите условия на съответния куриер или поща, като в тези случаи Потребителят се съгласява да поеме за своя сметка разходите, възникнали допълнително поради неполучаване на стоката в първоначално предвидения срок.

Сроковете за доставка на артикули извън границите на РБългария се уговарят конкретно в зависимост от държавата, както и от желанията на Потребителя относно конкретна компания за куриерски услуги и др. детайли, касаещи начина на доставка. Доставката за всички страни извън България е за сметка на Потребителя, освен в случаите на изрична договорка между последния и Търговеца, според която доставката се поема от Търговеца или се поделя солидарно между двете страни.

 ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

– Всички посочени от Търговеца в Сайта цени са в български лева.

– Заплащането на поръчаната стока и допълнителните разходи по доставката и избрания метод на плащане, може да бъде извършено по следните начини:

– С „наложен платеж” – плащане на куриера при доставката;

– С банков превод, Банка ДСК, Да Бъкет ЕООД, BG40STSA93001528328848. В случай, че Потребителят избере този начин за плащане, срокът за доставката започва да тече от момента, в който плащането е отразено в банковата сметка на Търговеца. Поръчката се счита за невалидна, ако плащането не е извършено в рамките на 5 работни дни след потвърждението й.

– С кредитна или дебитна карта, през разплащателна система My Pos

– За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Сайта, към момента на извършване на поръчката.

– За всяка направена поръчка, Потребителят следва да заплати разходите по доставката, съобразно обявените на Сайта към момента на поръчката цени и допълнителни такси, събирани от банката или съответната финансова институция, според избрания метод на плащане. 

– Търговецът има право да прави промени в обявените в Сайта цени на стоките

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причините за това. Отказът може бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от потребителя, а когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата на приемане на последната стока. Правото на отказ произвежда действие, само ако е упражнено в срока по настоящата точка чрез изпращане от Потребителя на електронно съобщение на посочения в Сайта електронен адрес за кореспонденция на Търговеца hello@thebucket.bg, на изрично недвусмислено изявление за отказ и конкретна информация за предприетите действия по връщането на стоката. При отказ от договора, Потребителят е длъжен да върне стоката в ненарушен търговски вид и със запазен етикет, в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Ако стоката не бъде изпратена обратно на Търговеца в срока посочен по-горе, отказът от договора не произвежда действие. При надлежно упражнено право на отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, платената от него цена му се възстановява от Търговеца посредством използваното от Потребителя при заплащането й платежно средство, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата, на която Търговецът е получил обратно върнатата от Потребителя стока. Суми не се възстановяват на Потребителя преди Търговецът да получи обратно върнатите стоки във вид, съгласно тези Общи условия, както и ако в срока посочен по-горе Потребителят не е предприел действия по връщане на стоката.Всички стоки следва да се върнат от Потребителя без да са носени, прани, гладени или да имат каквито и да е следи от употреба, в това число изтеглени нижки и/или други наранявания по материята на стоката, етикетите или опаковката. 

Разходите за връщане на стоката при упражнено право на отказ, са изцяло за сметка на  Потребителя. 

Някои от стоките, предлагани от Търговеца (като бельо, например) имат специални условия за замяна и връщане: Дамско бельо може да бъде заменено или върнато, ако е в същото състояние, в което е било изпратено към Потребителя. Всяка долна част (бикини) има хигиенен стикер, с който се изпраща на Потребителя. Ако стоката не е повредена, стикерът не е отстранен и оригиналната опаковка не е нарушена, Потребителят може да ги върнете за своя сметка в сроковете и при условията на настоящите Общи условия.

Мъжко бельо не може да бъде заменяно или връщано.

Не могат да бъдат заменяни и връщани стоки, които са изработени с предварителна заявка по поръчка от страна на Потребителя. Тези стоки са отбелязани в сайта с By Order. За тези стоки Търговецът приема рекламации с цел да отстрани дефект, ако има такъв по вина на последния. Търговецът приема да извърши за своя сметка корекция по изработено изделие, ако то не отговаря на предварително зададените от Потребителя размери и параметри. Ако стоката отговаря на предварително задените от Потребителя размери и въпреки това последният желае Търговецът да направи корекция, тя ще се таксува допълнително за сметка на Потребителя.

РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на закупената стока с договореното между страните по договора за продажба, изразяващо се във фабрични дефекти, липси, получена стока от вид, размер, цвят и прочие, различни от поръчаните, включително дефекти и липси, дължащи се на неправилното й транспортиране и/или опаковане. Рекламацията може да се предяви пред Търговеца, в 14-дневен срок от получаването на стоката, на посочения имейл адрес hello@thebucket.bg като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в същия срок. За надлежно предявяване на рекламацията, Потребителят трябва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, както и всички конкретни данни и документи, на които се основава претенцията му по основание и размер. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. 

– Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при условие, че стоката е в запазен добър търговски вид, не са налице повреди, причинени от неправилна употреба, разопаковане или използване, и е със запазени оригинална опаковка и етикет, наличие на хигиенни стикери при бельото. Връщането на стоката се извършва посредством начините и на адреса, чрез които Потребителят е получил стоката. В този случай разходите за доставка и връщане на стоки се поемат изцяло от Потребителя. Разходите за доставка на нови стоки вследствие на рекламация, включително при замяна на стоки, са за сметка на Търговеца, освен ако несъответствието се дължи на обстоятелства, за които Търговецът няма вина, включително поради грешка на Потребителя и/или са по желание на Потребителя.

При надлежно предявена рекламация от Потребителя и изразено от него желание за възстановяване на платената сума, тя ще му бъде възстановена в срок от 5 (пет) дни, считано от датата, на която Търговецът е получил обратно върнатата от Потребителя стока във вид, съгласно настоящите Общи условия.

Търговецът не възстановява суми в случаите на нарушена цялост на пратката и/или ако при връщане на стоката по нея има следи от употреба, повреди или липсващи етикети (хигиенни стикери на бельото).

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛ

С попълването на личните си данни в регистрационната форма в сайта или съответно при извършване на поръчката от нерегистриран потребител, последният предоставя своето изрично съгласие за събирането, обработването и съхранението им от Търговеца, като собственик и администратор на Сайта, за целите за които са предоставени, в съответствие с действащото законодателство. С попълването на формата за регистрация или съответно за извършване на поръчката, се счита, че Потребителят е изразил съгласие да получава електронни съобщения от Търговеца, свързани с предлаганите от него чрез Сайта стоки на предоставения от него адрес.

Търговецът извършва с нужната грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на действащото законодателство. Съхраняваните от Търговеца лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство. 

В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Стоки, Търговецът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за покупко-продажба от разстояние на алтернативен носител. 

Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. 

Търговецът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. 

Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените стоки, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

 

 ОТГОВОРНОСТ

Търговецът носи отговорност за недостатъци на стоката, закупена чрез сделка от разстояние, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите. 

Всички Потребители се задължават при използване на Сайта, включително при пазаруване чрез него, да спазват настоящите Общи условия, приложимото национално и международно законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към престъпления; да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не нарушават функционирането на системата, поддържаща Сайта; да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост на Търговеца, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия.

Всеки Потребител дължи обезщетение на Търговеца за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия. Потребителите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Търговеца при всеки случай на предявени срещу него искове, отправени срещу него съдебни и извънсъдебни претенции на трети лица, и за всички нанесени на Търговеца вреди и направени от него разходи (в това число за адвокатски хонорари и разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

Администратор на Сайта thebucket.bg е „Да Бъкети” EООД и като такъв има право да премахне всяка публикация на Потребител с нецензурно съдържание, обидни квалификации и  такава, чието съдържание нарушава морала, добрите нрави или настоящите Общи условия.

Всички права върху Сайта и неговото съдържание, в т.ч. върху снимките и описанията на артикулите се притежават от „Да Бъкет” EООД. 

„Да Бъкет” EООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Търговецът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

Всички материали и съдържание на Сайта са предназначени само за информация и не представляват съвет или директен призив към Потребителите за покупка на съответните стоки.

 

 *За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

*Всеки възникнал спор между Търговеца и Потребител се решава чрез преговори между тях, в дух на взаимно разбирателство и отстъпки, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се отнася към компетентния български съд.

*Всички претенции и въпроси на Потребителите към и до Търговеца, възникнали по повод сключени договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, и/или ползването на Сайта, могат да бъдат отправени на следния адрес: София, бул. Цар Борис III, 252, тел. 0885301077, имейл адрес: hello@thebucket.bg.  

Настоящите Общи условия за ползване на Сайта са приети от „Да Бъкет” EООД, гр.София  и влизат в сила за всички Ползватели на thebucket.bg от момента на публикуването им на Сайта. Тези общи условия могат да бъдат едностранно изменяни и допълвани от Търговеца, в цялост или отделна част от тях, по всяко време, като промяната влиза в сила с публикуването им на Сайта. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените промени, ще се прилагат последно приетите правила на действащите Общи условия.

 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Юридическо лице, обработващо данни на потребители в сайта thebucket.bg:

Наименование: „Да Бъкет“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Седалище и адрес на управление: Гр. София, бул. Цар Борис III, 252

Телефон: 00359 885 30 10 77

E-mail: hello@thebucket.bg

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

„Да Бъкет“ ЕООД, наричано по-долу „Администратор“ осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на личните данни на потребителите на сайта thebucket.bg

Администраторът събира и обработва лични данни във връзка с използването на електронния магазин в сайта thebucket.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • Изрично получено съгласие от потребителя;
  • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с потребителя;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Администраторът събира и обработва личните данни предоставени от потребителите във връзка с използването на електронния магазин в сайта thebucket.bg и извършване на покупко-продажба на артикули от  електронния магазин в сайта thebucket.bg. Личните данни се събират, обработват и съхранват и за създаване на профил при използването на онлайн магазина в сайта thebucket.bg; индивидуализация на страна по договора; счетоводни цели; статистически цели; защита на информационната сигурност; изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Администраторът осигурява поверителност при обработването и гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора 

Администраторът извършва следните операции с предоставените от потребителите лични данни с цел регистрация на потребител в електронния магазин на сайта thebucket.bg и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние, като целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин в сайта thebucket.bg за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.
Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Администраторът обработва индивидуализиращи данни и данни за извършване на доставка (електронна поща, име, телефонен номер, адрес за доставка и други данни при необходимост), които се събират от Администратора с цел регистрация на профил на потребителя в сайта; осъществяване на връзка с потребителя; изпращане на информация към него, ако това е необходимо и извършване доставка на закупените чрез сайта thebucket.bg артикули.

С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин на сайта thebucket.bg или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и потребителя се създава договорно отношение, на което основание Администраторът обработва  лични данни на потребителя.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Администраторът извършва следните операции с предоставените от потребителите лични данни за следните цели: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, Администраторът обработва единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице.

Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на сайта thebucket.bg. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните данни на потребителите

Администраторът съхранява лични данни на потребителя за срока на съществуване на профила на последния в онлайн магазина на сайта thebucket.bg. След заличаване профила на потребител, Администраторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни на потребителя.

Администраторът обработва лични данни на потребител, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката.

Администраторът съхранява лични данни, предоставени от потребителите във връзка с направени онлайн поръчки за срок от три години за целите на защита интересите на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина на сайта thebucket.bg. В някои случаи, срокът за съхранение на личните данни може да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на потребителите за цели, свързани с изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Администраторът може да предаде част или всички лични данни на потребители на трети държави или международни организации, ако това се налага.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни на потребител

Ако потребител не желае предоставените от него лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на информация от Администратора, потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка, като изпрати искане в свободен текст до kalina@thebucket.bg. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

Право на достъп

 Потребителите имат право да изискат и получат от Администратора потвърждение дали се обработват личните му данни чрез искане в свободен текст по имейл kalina@thebucket.bg. Всеки потребител има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

Право на коригиране или попълване

Потребителят може по всяко време да коригира или да попълни неточните или непълни лични данни, свързани с него, през опцията „Редакция на профила“. Данните може да се коригират или попълнят неточните или непълните лични данни, свързани с потребител директно в сайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Потребителят има право да поиска от Администратора изтриване на част или всички свързани с потребителя лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, при следните положения: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато потребител оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът има право да запази и да не изтрие лични данни, ако ги съхранява и обработва: за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Потребител може да упражни правото си за бъде „забравен“, като за целта е необходимо да изпрати по имейл искане за изтриване на личните му данни, които Администраторът обработва чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който потребителят е използвал за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин на сайта thebucket.bg, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване. След удостоверяване идентичността на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените инструкции, Администраторът изтрива всички данни, които обработва за потребителя. Ако към момента на искането  има направена от потребителя поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който потребителят може да поиска да бъде „забравен“ е успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

Всеки потребител има право да изиска от Администратора да ограничи обработването на свързаните с потребителя данни, като ни изпрати искане в свободен текст по имейл, когато: потребителят оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; потребител е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред потребителските интереси.

След като получи искането, Администраторът ще изпрати на имейла, който потребителят е използвал за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията му като потребител на магазина в сайта thebucket.bg и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването. След извършване на верификацията Администраторът ще преустанови обработката на данни, но няма да премахне публикациите, които потребителят е направил в онлайн магазина на сайта thebucket.bg, ако има такива.

Право на преносимост

В случай, че потребителят е дал съгласие за обработка на лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, потребителят може: да поиска от Администратора да предостави личните данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор; да поиска от Администратора пряко да прехвърли лични данни към посочен от потребителя администратор, когато това е технически осъществимо. Потребителят може да упражни правото на преносимост като изпрати на имейл hello@thebucket.bg искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който потребителят е използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин на сайта thebucket.bg, писмо с подробни инструкции за верификацията като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост. След извършване на верификацията Администраторът изпраща на посочения от потребителя имейл данните, които обработва за него.

Право на получаване на информация

Потребителят може да поиска от Администратора да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните данни на потребител, което може да породи висок риск за правата и свободите на потребителя, Администраторът уведомва потребителя за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата на потребител съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, всеки потребител има право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Последно актуализиране – 22.12.2020 г.